Onze visie

Als vrijeschool hebben wij onszelf de volgende opdracht gesteld: Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Kernwaarden

Om onze visie te realiseren hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Cognitieve ontwikkeling én sociale vorming

De leerkrachten geven zo les dat het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte en belevingswereld van de leerlingen, waarbij ruimte is voor zowel cognitieve ontwikkeling als sociale vorming. Dit houdt in dat ons onderwijs gericht is op de ontplooiing van een krachtig willen, een warm voelen, en helder denken en tegelijkertijd op het verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn.

Kind mogen zijn

Onze school wil een plek zijn waar kinderen met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in.

Antroposofie als inspiratiebron

Onze pedagogische visie is ontleed aan de mens- en ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Dit is een inspiratiebron voor de leerkrachten. De kinderen krijgen dit niet als lesstof aangeboden.

Individualiteit

‘Vrij’ in het woord Vrijeschool betekent dat het kind bij ons op school een eigen individualiteit mag ontwikkelen. Daarnaast betekent ‘vrij’ dat wij ons onderwijs op een eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan.

Religieus maar niet specifiek gebonden

De Vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting. Kinderen uit alle gezindten kunnen zich bij ons thuis voelen.

Jaarklassen

Op de vrijeschool werken wij met jaarklassen. Het onderwijs is niet vrijblijvend, het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan vast. Uw kind krijgt naast werk- en oefenmateriaal uit lesmethodes, opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken. Net als op andere basisscholen werken wij aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs.

Jaarfeesten

De vieringen van jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel op De Vijfster. Het zijn belangrijke knooppunten in het jaar. Door het vieren van de feesten wordt het sociale leven in de school en in de klassen versterkt. Door het meemaken van de feesten, deels door mee te werken in de voorbereiding van de feesten, ervaren en leren de kinderen de waarde van de jaarfeesten en de kwaliteit van de seizoenen.

Ouderbetrokkenheid

Wij hechten waarde aan de betrokkenheid van ouders bij onze school. Dit komt tot uitdrukking bij de jaarfeesten, de (toneel en klassen)uitvoeringen op school, maar ook participatie in werkgroepen en bij schoolactiviteiten en in het overleg met de Medezeggenschapsraad.

Uitgebreide informatie over onze school vind u in onze Schoolgids.